Studio Jogi regulamin
Studio Jogi regulamin
Studio Jogi regulamin
 • Regulamin

Regulamin

 1. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Karnet na zajęcia lub opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić u prowadzącego zajęcia.
 3. Uczestnik zajęć ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu
 4. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na stronie internetowej: www.joga-gliwice.eu, a następnie termin zajęć każdorazowo przyporządkowany jest do danego karnetu
 5. W razie Państwa nieobecności na zajęciach w ramach wykupionego karnetu – jedne zajęcia można przenieść na uzgodniony termin późniejszy, reszta zajęć przepada bez zwrotu opłaty
 6. Do zajęć można przystąpić co najmniej 2 godziny po posiłku
 7. Praktykujemy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów. Zaleca się przyniesienie własnej maty do zajęć
 8. Uczestnik zajęć oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w zajęciach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy mogą Państwo uczestniczyć w zajęciach ze względu na swój stan zdrowia, przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach, proszę zasięgnąć porady lekarskiej
 9. Wszelkie dolegliwości zdrowotne mające wpływ na praktykę należy zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć
 10. Uczestnik ma obowiązek przy uczestniczeniu w zajęciach przestrzegać zaleceń Prowadzącego zajęcia oraz dostosować rodzaj i intensywność zajęć do swoich możliwości i stanu zdrowia
 11. Kobiety w czasie menstruacji powinny rozważyć czy Ich samopoczucie zezwala na uczestnictwo w zajęciach. Kobiety ciężarne chętne do brania udziału w zajęciach prosimy o przyniesienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi
 12. Uczestnik zajęć uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko
 13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia) należy od razu przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość Prowadzącemu
 14. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów podczas zajęć ponosi wyłącznie uczestnik zajęć
 15. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe
 16. Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej nie przyjmuje rzeczy uczestników w przechowanie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, dlatego bardzo prosimy o nie przynoszenie na zajęcia wartościowych przedmiotów
 17. Uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania czystości oraz powszechnie przyjętych norm zachowania
 18. Na terenie Studia Jogi obwiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie po spożyciu alkoholu, po spożyciu narkotyków, w stanie odurzenia oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów
 19. Osoby naruszające zasady porządku w Studio, mogą zostać poproszone o opuszczenie Studia
 20. Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku bez zgody Prowadzącego zajęcia
 21. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej, jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu
 22. Udział w zajęciach przez Uczestnika jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestniczeniem w zajęciach. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Izabela Raczkowska.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych Dane gromadzone są w celu realizacji usługi organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. W każdej chwili Uczestnik może wystąpić z wnioskiem z wycofaniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Polityka dotycząca przetwarzania danych dostępna jest bezpośrednio u Organizatora.

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie wszelkich tekstów i innych materiałów zawartych na tej stronie internetowej stanowią moją własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez ich autorów. Wykorzystanie w całości lub w części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.