Logo Joga Gliwice
Logo Joga Gliwice
Studio Jogi regulamin
Studio Jogi regulamin
Studio Jogi regulamin
 • Regulamin

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystania z usług oferowanych przez STUDIO Izabela Raczkowska będącą właścicielem marki STUDIO JOGI IZABELI RACZKOWSKIEJ z siedzibą przy ul. Dolnej wsi 35 w Gliwicach, NIP 889-235-42-53, REGON 241 77 25 52

Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem.

Regulamin

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę www.joga-gliwice.eu oraz www.fitssey.com/studiojogigliwice . System rezerwacji zajęć obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której STUDIO Izabela Raczkowska powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zapisy online przyjmowane są 7 dni przed zajęciami oraz najpóźniej 10 minut przed zajęciami lub przez kontakt telefoniczny.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 6 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne, a wejście z karnetu jest pobierane.
 4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 5. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 6. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 7. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

Płatności:

Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:

 1. poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
 2. gotówką do rąk Organizatora;
 3. za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

 

Reklamacje:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
          1. pisemnie na adres: Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej ul. Dolnej wsi 35, 44-100 Gliwice;
          2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Opis reklamacji powinien zawierać:
          1. informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
          2. dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
          3. oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

 

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 

4. Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

5. Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

 

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Centrum Joga utraci prawo odstąpienia od umowy.


2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.


3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnet

 

 1. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Karnet na zajęcia lub opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić u prowadzącego zajęcia.
 3. Uczestnik zajęć ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu
 4. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na stronie internetowej: www.joga-gliwice.eu, a następnie termin zajęć każdorazowo przyporządkowany jest do danego karnetu
 5. W razie Państwa nieobecności na zajęciach w ramach wykupionego karnetu – jedne zajęcia można przenieść na uzgodniony termin późniejszy, reszta zajęć przepada bez zwrotu opłaty
 6. Do zajęć można przystąpić co najmniej 2 godziny po posiłku
 7. Praktykujemy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów. Zaleca się przyniesienie własnej maty do zajęć
 8. Uczestnik zajęć oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w zajęciach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy mogą Państwo uczestniczyć w zajęciach ze względu na swój stan zdrowia, przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach, proszę zasięgnąć porady lekarskiej
 9. Wszelkie dolegliwości zdrowotne mające wpływ na praktykę należy zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć
 10. Uczestnik ma obowiązek przy uczestniczeniu w zajęciach przestrzegać zaleceń Prowadzącego zajęcia oraz dostosować rodzaj i intensywność zajęć do swoich możliwości i stanu zdrowia
 11. Kobiety w czasie menstruacji powinny rozważyć czy Ich samopoczucie zezwala na uczestnictwo w zajęciach. Kobiety ciężarne chętne do brania udziału w zajęciach prosimy o przyniesienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi
 12. Uczestnik zajęć uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko
 13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia) należy od razu przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość Prowadzącemu
 14. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów podczas zajęć ponosi wyłącznie uczestnik zajęć
 15. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe
 16. Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej nie przyjmuje rzeczy uczestników w przechowanie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, dlatego bardzo prosimy o nie przynoszenie na zajęcia wartościowych przedmiotów
 17. Uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania czystości oraz powszechnie przyjętych norm zachowania
 18. Na terenie Studia Jogi obwiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie po spożyciu alkoholu, po spożyciu narkotyków, w stanie odurzenia oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów
 19. Osoby naruszające zasady porządku w Studio, mogą zostać poproszone o opuszczenie Studia
 20. Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku bez zgody Prowadzącego zajęcia
 21. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej, jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu
 22. Udział w zajęciach przez Uczestnika jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestniczeniem w zajęciach. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Izabela Raczkowska.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych Dane gromadzone są w celu realizacji usługi organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. W każdej chwili Uczestnik może wystąpić z wnioskiem z wycofaniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Polityka dotycząca przetwarzania danych dostępna jest bezpośrednio u Organizatora.

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie wszelkich tekstów i innych materiałów zawartych na tej stronie internetowej stanowią moją własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez ich autorów. Wykorzystanie w całości lub w części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.